Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2013

brezoianu
7220 7684 390

January 09 2013

brezoianu
Gdzie są ci mężczyźni?
Reposted fromsiwa siwa viaiurb iurb

January 08 2013

brezoianu
The first half our life is usually ruined by our parents, and the second by our children.
— Oscar Wilde
brezoianu
6515 c7e7 390
brezoianu
6427 25e7 390
brezoianu
Lubię być dziewczyną. Pewnie nie tak bardzo jak faceci lubią to, że nią jestem, no ale lubię. (...)".
— Zuza Ciszewska

December 21 2012

brezoianu
brezoianu
Dlaczego wszystko jest tak proste
Póki nie przytrafi się tobie?
— Gaba Kulka "Niejasności"
Reposted by3ubeQcoffeegrinder

December 16 2012

brezoianu

December 08 2012

brezoianu
Dlaczego Polacy nie korzystają z książek kucharskich? Bo każdy przepis zaczyna się od polecenia: "Weź czysty garnek...”.
— dowcip niemiecki
Reposted byrozmin rozmin

November 27 2012

brezoianu

November 26 2012

brezoianu
0672 1522

November 20 2012

brezoianu
I can't withdraw your heart from mine.
How'd I get so stuck, so stuck to your side?

November 18 2012

brezoianu
Play fullscreen
Rewelacja.

November 17 2012

brezoianu

November 11 2012

brezoianu

November 08 2012

brezoianu

brezoianu
brezoianu

November 07 2012

brezoianu
2152 c1e3 390
wizerunek trupa xD
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaiurb iurb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl